Degenerativ Myelopati

 • Information
 • DM-test

Degenerativ Myelopati (DM, schäfervinglighet) är en degenerativ (nedbrytande) neurologisk sjukdom med immunologisk bakgrund. Den uppstår när det egna immunförsvaret attackerar hundens eget nervsystem så att isoleringsskiktet myelin omkring nervtrådarna i ryggmärgen bryts ner. Ordet myelopati betyder ordagrant "märgsjukdom". DM uppträder hos medelålders till gamla hundar (5-12 år) av storvuxna raser. Schäfern är den ras som oftast drabbas och även med hänsyn tagen till det stora antalet registrerade schäfrar är frekvensen hög.

Svagheten i bakdelen vid DM brukar komma smygande och ger svajiga och styltande bakbensrörelser som successivt förvärras. Rörelserna blir osäkra och trevande, känsel och reflexer försämras och typiskt är att hunden släpar baktassarna i marken, så att klorna slits på ovansidan. Knäskålsreflexen hos drabbade hundar är oftast helt borta men kan i enstaka fall i stället vara kraftigt överdriven. I hastig rörelse rakt framåt kan symtomen vara obetydliga men i långsamt tempo blir den bristande finmotoriken påtaglig. Ett typiskt symtom är att när hunden skall vända blir den efter i rörelsen så benen korsas. I slutstadiet kan hunden falla omkull när den skall ändra riktning. Sent i förloppet påverkas svanshållningen så att svansen hänger. Musklerna förtvinar och hunden kan till slut inte resa sig. Svårigheter att hålla avföring och urin hör till slutstadiet. Sjukdomen är inte smärtsam. Ingen behandling finns. Symtomen orsakas av en degeneration (nedbrytning) av nerverna till bakbenen och bakre kroppsdelar.

Med hjälp av ett DNA test kan man leta efter den muterade genen och på så sätt ta reda på om hunden är drabbad av degenerativ myelopati, bärare eller fri.

Resultaten ser ut så här: (I vissa fall byter man ut bokstaven A mot DM och då skulle resultaten bli; N/N=fri, N/DM=bärare, DM/DM=drabbad)

 • Normal/Normal (N/N) - detta betyder att din hund inte har den muterade genen och att den inte kommer att utveckla degenerativ myelopati (fri).

 • Normal/Abnormal (N/A) - detta betyder att din hund är bärare av genen och att den inte kommer att utveckla degenerativ myelopati (bärare)

 • Abnormal/Abnormal (A/A) - detta betyder att din hund är drabbad av degenerativ myelopati och att den kanske kommer att utveckla sjukdomen (drabbad). Det är inte alla A/A hundar som utvecklar DM. 


När det gäller avel kan man kalkylera på riskerna för degenerativ myelopati genom att använda en Punnett kvadrat.

 • Om båda föräldrarna är fria  (N/N) kommer alla valpar att vara fria.

 • Om en förälder är bärare  (N/A) och en är fri (N/N) kommer uppskattningsvis 50% av valparna bli fria och 50% bärare.

 • Om båda föräldrarna är bärare (N/A) kommer uppskattningsvis 25% av valparna bli fria (N/N), 50% bli bärare (N/A) och 25% drabbade (A/A).

 • Om en förälder är fri  (N/N) och en förälder drabbad  (A/A) kommer alla valpar att bli bärare (N/A).

 • Om en förälder är bärare (N/A) och en är drabbad (A/A) kommer uppskattningsvis 50% av valparna att bli bärare (N/A) och 50% kommer bli drabbade (A/A).

 • Om båda föräldrarna är drabbade (A/A) blir alla valpar drabbade (A/A).

DNA-testet för Degenerativ Myelopati kan skickas till följande laboratorium.


Van haeringen group (har även testet för dvärgväxt)

Kostanaden för testet är 59,50€


LABOKLIN(har även testet för dvärgväxt)

Gå in på: "genetics" -- "genetic diseases"-- "dogs" -- "degenerative myelopathy"


 

Tester utan central registrering - Viktig information från SKK.

Ovanstående test saknar central registrering i SKK med det är viktigt att komma ihåg att du alltid är skyldig att ta hänsyn till testresultatet, även om resultatet inte blev det förväntade. 

Instruktion 
Vill du testa din hund för ett genetiskt test som idag inte registreras centralt, använd SKK:s allmänna remiss Remiss DNA-test. Denna remiss används för att trygga hundens identifiering vid blodprovstagning. Remissen är absolut nödvändig för en eventuell framtida registrering av din hunds testresultat. Om det DNA-test du vill utföra skulle komma att registreras centralt i framtiden, kan du registrera in din hunds resultat i efterhand, med hjälp av denna remiss. Saknar du däremot SKKs remiss kommer inte hundens testresultat att godkännas för central registrering. Ange på remissen vilken sjukdom testet gäller, vilket laboratorium som utför testet, provtagande veterinär, hundägare samt fullständiga uppgifter om hunden. 
Din veterinär tar blodprov på hunden. Blodprovet skickas av provtagande veterinär till aktuellt laboratorium. 
Remiss tillsammans med kopia på provsvaret skickas till SKK. Inskickade remisser sparas på SKK utan åtgärd till dess att beslut om central registrering eventuellt tas. Hundägaren uppmanas att skicka en kopia på testresultat till sin rasklubb för kännedom.

Remiss DNA-test (pdf fil)